Registrácia chovateľa, povolenie na chov exotických zvierat, registrácia chovného zariadenia, CITES, čipovanie

Dohodnutá kúpa opice nie je všetko. Papiere a povolenia – to je kameň úrazu každého budúceho chovateľa. Chceli by ste vedieť ako vybaviť papiere potrebné na chov exotických zvierat? Povieme si niečo o pojmoch: registrácia chovateľa exotických zvierat, povolenie na chov exotických zvierat z miestneho úradu(všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat na území mesta), registrácia chránených živočíchov CITES, registrácia chovného zariadenia a povolenie od štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, povinné nezameniteľné značenie - čipovanie zvierat zo skupiny CITES A . Nezabudneme ani na druhovú kartu a „žlté tlačivo CITES“ - výnimku zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie..


Prvý papier, ktorý si potrebuje vybaviť každý chovateľ, je žiadosť o pridelenie evidenčného čísla (§ 21 ods. 2 písm. j zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (plné znenie). Ide vlastne o registráciu chovateľa. Každý chovateľ dostane pridelené registračné číslo. Registrácia je bezplatná. Tlačivo si môžete stiahnuť tu na našej stránke alebo priamo na stránke www.cites.sk. Vyplnené tlačivo zašlete na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán SR, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava. Tlačivo Vám bude zaslané späť aj s prideleným číslom približne do 30 dní.

Druhým krokom je naštudovať si všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat na území mesta v ktorom chcete chovať zvieratko. Tieto nariadenie si určuje každé mesto individuálne, preto sa môžu mierne tieto nariadenia odlišovať. Väčšina miest a obcí má obmedzenia - špeciálne predpisy na chov exotických zvierat. Niektoré mestá majú úplný zákaz chovu väčších primátoch v bytových domoch, preto je veľmi nepravdepodobné, že by ste mohli chovať napríklad malého šimpanza u Vás doma v byte. V nariadeniach sa tiež odvolávajú na povolenie okresnej veterinárnej správy. Je však potrebné si podať na mesto žiadosť o povolenie alebo vyjadrenie k Vášmu plánovanému chovu, kde popíšete, čo chcete chovať, aké máte podmienky, miesto chovu, popis plánovanej ubikácie(aj s nákresom a rozlohou) a priložte kópiu Vášho prideleného čísla chovateľa. Nie je to síce potrebné, ale je to lepšie pre Vás.

Odporúčam Vám pred podaním žiadosti na mesto aspoň si zavolať na krajskú veterinárnu správu(najlepšie sa je tam zastaviť a osobne sa spýtať), kde získate predbežný názor na Váš chov, či budú mať nejaké námietky na chov v danej lokalite a vo Vašich podmienkach. To čo Vám povedia na veterinárnej správe napíšte aj do žiadosti na mesto.

Tretím krokom je podanie žiadosti – vyjadrenia k chovu na krajskú veterinárnu a potravinovú správu, ku ktorej patríte. Kontakt nájdete na stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (svssr.sk).

Do žiadosti napíšte, čo chcete chovať, kde chcete chovať, ako chcete chovať a nezabudnite priložiť kompletnú dokumentáciu k ubikácií. Neviem, či je to potrebné, ale aspoň my sme to tak robili. Naša dokumentácia bola rozsiahla, od stavebných podkladov, cez elektroinštalačné a kúrenárské inštalácie až po materiálne vybavenie ubikácie obsahovala všetko, čo nás napadlo.

Ak neviete aký rozmer ubikácie a podmienky k chovu sú potrebné pre Vaše plánované zvieratko , skúste si pozrieť text o ubikáciách na našej stránke.

Keď budete mať kladné vyjadrenie z veterinárnej správy a od mesta, dá sa povedať, že máte vyhraté. Ešte pred vydaním vyjadrenia veterinárnej správy Vás navštívi jej pracovník pre kontrolu, či je všetko v poriadku. Takéto kontroly môžete očakávať raz ročne. Ak sa staráte príkladne, nie je sa čoho báť. Neviem ako je to presne – nechcem si vymýšľať , ale vraj na kontrolu zvyknú chodiť tiež po prihlásení zvieratka, keď si ho kúpite a ešte ste ubikáciu neriešili s veterinárnou správou. Na záver treba ešte poslať žiadosť MŽP SR na povolenie chovu primátov z kategórie CITES A. AKTUALIZÁCIA: Táto žiadosť je bezvýznamná, povolenie ministerstvo nevydáva, ako som sám zistil z odpovede na našu žiadosť.

Pred samotnou kúpou je potrebné vedieť do akej kategórie CITES patrí Vás budúci primát. Rozdelenie primátov nájdete vo vyhláške Ministerstva životného prostredia z 3. júna 2002 zo zbierky zákonov č. 346/2002, či jej úprav v neskoršom znení (plné znenie). Pre každú kategóriu sú iné podmienky registrácie. Pre nás sú zaujímavé iba prvé dve CITES A a CITES B.

Zvieratá zo skupiny CITES A, kam patria aj primáty majú podľa zákona obmedzené možnosti chovu a vôbec držby. Všetko sa ale dá, ak to myslíte s chovom vážne(Je problém si zriadiť minizoo, alebo stanicu na záchranu chránených druhov zvierat? Chcete niečo? Môžete to mať, stačí si len ísť za svojim cieľom..). Je potrebné mať pri zvieratách CITES A aj nezameniteľné značenie – v prípade opíc je vyžadované čipovanie. Nie však každý čip je vhodný pre Vaše zvieratko. Čipy musia vyhovovať ISO normám 11784 a 11785, tak ako to hovorí nariadenie 865/2006 článok 66 (plné znenie). Odporúčam mať pre istotu aj DNA testy, keby prišlo k vykúsaniu čipu, to sa občas stáva hlavne u malých opíc. U zvierat zo skupiny CITES B sa vyžaduje len registrácia, nie je potrebné nezameniteľné značenie – čipovanie. V zásade zvieratá zo B skupiny je možné chovať bez najmenších problémov zo strany zákona.

Nedá mi to, musím povedať jednu vec. Možno sa Vám zdá trošku veľa tých papierov a obmedzení, ale musíte si uvedomiť, že CITES je o ochrane zvierat, ktoré sú už pomaly na vyhynutie. Primátov postupne ubúda, vytláčame ich z ich životného priestoru, lovíme ich alebo chováme doma ako hračku.. Keď to niekto myslí s chovom vážne a chce pomôcť, pre toho je papierovanie len prechádza ružovým sadom k vytúženému cieľu..

Pozor: Spôsob nezameniteľného značenia však nemusí byť vo všetkých krajinách EU rovnaký. A tu môže vznikať veľký problém. Uvediem príklad, ktorý sa napríklad stal nám. Keď sme kupovali našu prvú tamarínku Berušku z Českej republiky mala v papieroch CITES zapísanú výnimku od veterinára, že nie je možné ju začipovať z dôvodu nebezpečia vykúsania čipu. Nezameniteľné označenie bolo vykonané pomocou priloženej fotografie. V Českej republike to bolo v poriadku, nie však na Slovensku. Telefonovali a písali sme na Ministerstvo životného prostredia, na CITES, na obvodný úrad životného prostredia skúšali vybaviť túto výnimku aj na Slovensku. Avšak neúspešne. Jednoducho to nebolo možné doviesť zvieratko bez čipu. Tak sme ju museli dávať začipovať v Čechách a čakať mesiace, pokiaľ bude zapísané číslo čipu v žltých papieroch CITES, aby sme mohli Berušku doviesť k nám..

Zvieratká z kategórie CITES A, B vyžadujú mať niečo ako rodný list, tzv. žlté tlačivo CITES - výnimku zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie. Toto potrebujete vždy, keď chcete kúpiť zvieratko. Mal by Vám ho dať pôvodný majiteľ. Bez neho je Váš primát ako keby bez občianského preukazu a vy môžete mať v budúcnosti z toho veľký problém.

K zvieratku potrebujete mať doklad o nadobudnutí(blok, zmluva o kúpe, faktúra alebo darovacia zmluva). Ak dovážate primáta z inej krajiny EU musí byť kúpna, či iná zmluva notárom overená! Túto potom so žltým tlačivom pošlete na Váš okresný úrad životného prostredia, kde si prihlásite svojho miláčika. Nesmieme zabudnúť aj na druhovú kartu. Pre každý druh je potrebná zvlášť a zapisujú sa tam Vaše primáty, či ich prírastky z jedného druhu. Mali by ste ju mať k dispozícií pre prípad kontroly..

Pri dovoze primátov z Českej republiky sme riešili dilemu, či je potrebné vybavovať povolenie na dovoz/vývoz na ministerstve životného prostredia pri CITES B zvieratách. Pri CITES A zvieratách je však už potrebné povolenie od MŽP SR (Žiadosť na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie)! Odpoveď sme našli na stránke ministerstva (http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5136). Pre nás bola dôležitá časť pod poznámkou. Dovolili sme si ju vložiť na našu stránku, citujem:

Ako postupovať pri vybavovaní povolenia na dovoz/vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov uvedených v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (podliehajúcich Dohovoru CITES), potvrdenia o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie a evidencia v rámci CITES?

Povolenie na dovoz/vývoz a potvrdenie na opätovný vývoz. Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz/vývoz či potvrdenia na opätovný vývoz je potrebné podávať na Ministerstve životného prostredia SR formou vyplneného tlačiva žiadosti, ktorého vzor je v Prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (tlačivo žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.enviro.gov.sk). Pokyny na vyplnenie tlačiva a vysvetlivky sa nachádzajú na jeho zadnej strane. Náležitosti podania žiadosti na vydanie povolenia na dovoz/vývoz či potvrdenia na opätovný vývoz sú uvedené v § 6 zákona č. 15/2005 Z. z. a § 2 vyhlášky MZP SR č. 110/2005 (požadované listinné doklady, ďalšie údaje). Podanie žiadosti je spoplatňované poplatkom v hodnote 2 000,- Sk pre právnické osoby alebo 200,- Sk pre fyzické osoby.

Poznámka:

Pri pohybe exemplárov medzi SR a tzv. tretími krajinami, t.j. štátmi, ktoré nie sú členmi Európskej únie; v prípade pohybu v rámci Európskej únie sa v zmysle nariadení ES nejedná o dovoz, vývoz, príp. opätovný vývoz.

screenshot MZP SR

To je asi tak zhuba všetko z tejto problematiky, ak máte nejaké otázky, môžete nám napísať.. Veľmi sa nevyznáme do zákonov, ale skúsenosti s behaním po úradoch, písaním žiadostí a vybavovaním papierov máme veľké :-)


 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2024 J&D MEDIA s.r.o.